ES fondu ziņojumi 2014-2020

Sadaļā uzskaitīti ziņojumi, kurus regulāri sniedz FM kā ES fondu vadošā iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai pēc institūciju pieprasījumiem, kā arī regulārie ziņojumi, kurus ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas iesniedz vadošajā iestādē.

 

FM kā ES fondu vadošās iestādes ziņojumi

Informācijas veids un saturs

Adresāts

Informācijas sniegšanas regularitāte, termiņi

Pamatojums

Informatīvie ziņojumi par ES fondiem

Ministru kabinets (MK)

Divas reizes gadā (līdz 1.martam un 1.septembrim)

Operatīvie - reizi mēnesī (pēdējā nedēļā)

MK protokollēmumi, uzdevumi

Ziņojumi par ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda uzdevumu izpildi

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Reizi ceturksnī (līdz 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim)

SPIRK 04.11.2015. vēstule Nr.142.9/12-130-12/15

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Reizi mēnesī (līdz pirmās nedēļas beigām)  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 21.12.2016. sēdes uzdevums 

Darbības programmas gada īstenošanas un noslēguma ziņojums

Eiropas Komisija (EK)

Reizi gadā (līdz 31.maijam., 2017. un 2019.g.- līdz 30.jūnijam)

EK regulas 1303/2013 50., 111. p.,

 MK 24.02.2015. noteikumu Nr.108 6.p.

Stratēģiskie progresa ziņojumi par Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam īstenošanu

 Eiropas Komisija (EK)

Divas reizes plānošanas periodā (līdz 31.08.2017. un līdz 31.08.2019.) 

EK regulas 1303/2013 52.p. 

 

 

Citu iestāžu ziņojumi

 Informācijas veids un saturs

 Ziņojuma sagatavotājs

 Informācijas sniegšanas regularitāte, termiņi

 Pamatojums

 Ziņojums par specifisko atbalsta  mērķu ieviešanas gaitu  Atbildīgā iestāde  Reizi gadā (līdz 10.februārim) MK 24.02.2015. noteikumu Nr.108 7.2.p. 
Ziņojums par prioritāro virzienu ieviešanas progresu  Sadarbības iestāde  Reizi gadā (līdz 1.februārim) MK 24.02.2015. not.Nr.108 7.1.p.
Ziņojums par integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasēm ITI pašvaldības

Reizi gadā (līdz 1.februārim)

Deleģēšanas līguma 33.p.
Analīzes kopsavilkums Par HP koordināciju atbildīgās institūcijas

Līdz 2017., 2019. un 2025.gada 20.martam

MK 24.02.2015. not.Nr.108 7.3.p.