PHARE / Pārejas programma

ES PHARE programmas projektu aktīvās ieviešanas noslēguma gads Latvijā ir 2007.gads. Šobrīd galvenie uzdevumi PHARE programmas ietvaros saistīti ar Eiropas Komisijas izvirzītajiem nosacījumiem PHARE programmu slēgšanas nodrošināšanā, kas paredz īstenoto PHARE programmu projektu rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu no programmas noteiktā izmaksu beigu datuma jeb aktīvās ieviešanas beigām līdz attiecīgās programmas slēgšanai. Lēmumu par PHARE programmas slēgšanu pieņem Eiropas Komisija.

Saistošie dokumenti

Nr.

Datums

Ielāde

Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas likums   15.06.2006.

Lik.

Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu 24.10.2006.Mknot.

Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām 24.10.2006. Mknot.

Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai 10.10.2006. Mknot. 

PHARE

ES PHARE programma ir galvenais Eiropas Savienības finansiālās un tehniskās sadarbības finansu instruments ar Centrālās un Austrumeiropas valstīm.

ES PHARE programma izveidota 1989.gadā, un tās sākotnējais mērķis bija sniegt atbalstu Polijai un Ungārijai ekonomiskās pārejas periodā. No tā arī radies nosaukums Phare, kas ir pirmo burtu salikums no angliskā nosaukuma "Poland, Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy" (Palīdzība Polijas un Ungārijas ekonomikas atjaunošanai).

Latvijas sadarbība ar ES aizsākās 1991. gadā, kad starp Eiropas Komisiju un Latvijas valdību tika parakstīts pirmais līgums par ES Phare programmas finansiālā atbalsta saņemšanu, uz kā pamata Latvija līdz šim brīdim saņem palīdzību ES Phare programmas ietvaros. Pēc Eiropas līguma parakstīšanas 1995. gadā un Latvijas pieteikuma uzņemšanai ES iesniegšanas šī sadarbība ieguva jaunas izpausmes formas, lai veicinātu Latvijas ātrāku integrēšanos Eiropas Savienībā.

Kopš 1998.gada Eiropas Savienības kandidātvalstīs, ES PHARE programma orientēta uz šādām prioritātēm:

  • Palīdzība valsts pārvaldei kandidātvalstīs ieviest acquis communautaire un sagatavoties dalībai dažādās ES politikas jomās (institūciju stiprināšanas komponente jeb “institution building”), 
  • investīcijas ir otrā prioritāte, kas ietver gan administratīvi regulējošās infrastruktūras nostiprināšanu un tās pietuvināšanu ES standartiem un normām, gan arī, sākot ar 2000. gada programmu, investīcijas ekonomiskajā un sociālajā izlīdzināšanā (investīciju komponente jeb “investment support”).

Institūciju stiprināšanai tiek atvēlēti 30% no ES Phare programmas budžeta, savukārt investīcijām - attiecīgi 70% no ES Phare budžeta.

Sākot ar 2000.gada, PHARE programmu atbalsts tika novirzīts arī ekonomiskajai un sociālajai izlīdzināšanai reģionos. 2000.gada programmas ietvaros saskaņā ar MK lēmumu mērķa reģioni, kuros tiks ieguldīta ES Phare finansējums, ir Latgale un Zemgale. Šajos reģionos dažādos projektos, kas vērsti uz atbalstu uzņēmējdarbībai, ar uzņēmējdarbību saistītās infrastruktūras attīstību un cilvēkresursu attīstību, tiks ieguldīti 9 miljoni eiro. Balstoties uz iedzīvotāju skaita un IKP proporciju, Latgale saņems 6,21 miljonu eiro, bet Zemgale - 2,79 miljonus eiro. 2001.gada ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas atbalsts attieksies uz visu Latviju kā vienotu NUTS II reģionu.

Sākot ar 1998.gada ES PHARE programmu, Eiropas Komisijas piešķirto līdzekļu finansu vadību nodrošina Nacionālā fonda sistēma, ar kuras starpniecību Eiropas Komisijas piešķirtie finansu līdzekļi tiek novirzīti palīdzības saņēmējiem.

PHARE slēgtās programmas:

skat. no Eiropas Komisijas saņemtie paziņojumi par atsevišķu PHARE programmu slēgšanu (līdz 01.03.2016.)

ES finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas līdzekļu apguve (EUR)*

Programma

ES piešķīrums
mln.

Noslēgtie līgumi
mln.

Noslēgtie līgumi 
%

Izmaksas
mln.

Izmaksas %
no piešķirtā

PHARE 1999

27,005

26,684

98,81

25,870

95,80

PHARE 2000

 30,630

 29,219

95,39

27,716

90,48

PHARE 2001

 36,155

 31,174

86,22

30,047

83,11

PHARE 2002

 36,311

 33,325

 91,78

31,530

86,83

PHARE 2003

 49,071

44,136

 89,94

41,244

84,05

PHARE programmas 
(kopš 1999. gada)

179,172

164,538

91,83

156,407

87,29

Pārejas programma 2004

6,679

 6,249

 93,56

5,560

83,24

Pārejas programma 2005

8,768

8,072

 92,07

7,331

83,61

Pārejas programma 2006*

4,025

4,001

99,40

3,754

93,26

Pārejas** programma

19,472

 18,322

94,04

16,645

85,48

KOPĀ: 
PHARE/Pārejas programma*

198,644

182,86

92,05

173,052

87,12

*Līdz ar Pārejas programmas 2006.gada nacionālās programmas gala izdevumu deklarācijas iesniegšanu Eiropas Komisijai 2010.gada 5.augustā noslēdzās PHARE/Pārejas programmu ieviešanas fāze. Apguves dati norādīti uz 2010.gada 1.augustu.

Pārejas programma

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) finanšu instruments Pārejas programma ( Transition Facility) ir izveidota, lai sniegtu finansiālu palīdzību ES jaunajām dalībvalstīm līdz šim neatrisināto valsts pārvaldes jautājumu sakārtošanai atbilstoši ES normām.

Atbilstoši Iestāšanās līguma 34.pantam Pārejas programmas mērķis ir turpināt stiprināt valsts pārvaldes administratīvo spēju, atbalstot pasākumus, kas netiek finansēti struktūrfondu ietvaros. Programma pamatā atbalsta ES dalībvalstu un kandidātvalsts administrāciju sadarbības projektus (twinning) un tehniskās palīdzības projektus. Atsevišķos gadījumos tiek atbalstītas arī neliela apjoma investīcijas aprīkojuma iegādei, kas nepieciešams acquis (ES likumdošanas kopums)ieviešanai.

Latvijai Pārejas programmas ietvaros no 2004.gada līdz 2006.gadam nacionālo programmu ietvaros kopumā Eiropas Komisija ir piešķīrusi aptuveni 19,5 miljoni Eiro:

Gads

2004

2005

2006

2004-2006

Latvijai piešķirtais finansējums, MEUR

 6,679

8,768

 4,025

 19,472

Pārejas programmas sagatavošanā tika piemērots daudzgadu programmēšanas princips ─ vienlaicīgi ar 2004.gada nacionālās programmas projektu pieteikumiem tika sagatavoti arī 2005.gada un 2006.gada programmas projektu kopsavilkumi.

Pārejas programmas ieviešana notiek saskaņā ar n+2 principu – 2 gadus pēc programmas apstiprināšanas ir atļauts slēgt līgumus projektos paredzēto darbu izpildei, papildus gads ir paredzēts projektu ieviešanai. Līdz ar to 2006.gada programmas ieviešana noslēgsies 2009.gadā, bet gala maksājumi tiks veikti līdz 2010.gadavidum.

Pārejas programmas projektu obligāta prasība ir nacionālais līdzfinansējums. Tehniskās palīdzības un twinning projektiem minimālais līdzfinansējuma apjoms, kas jānodrošina projekta saņēmējam, ir 10%. Šī summa ir jāparedz iestādes budžetā ekspertu darba apstākļu nodrošināšanai vai, piemēram, ceļa izdevumu segšanai. Investīciju jeb iepirkuma līgumiem nacionālais līdzfinansējums ir jānodrošina vismaz 25% apmērā no kopējās līguma summas.

Pārejas programmas sagatavošana, uzraudzība un ieviešana, pamatojoties uz Eiropas Komisijas ieteikumu, norit jau esošās PHARE programmas administratīvās un institucionālās shēmas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 24. oktobra noteikumiem Nr.874 „Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu”.

Pārejas programmas prioritāšu izvirzīšanu veica Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija un Ārlietu ministrija, par pamatu izmantojot Eiropas Komisijas 2003.gada februāra, maija un novembra monitoringa ziņojumos par iestāšanās sarunās ES noteikto saistību izpildi un identificētos trūkumus. Prioritātes tika saskaņotas ar nozaru ministrijām. 
 

Transition Facility vadlīnijas [ENG]

 

 #

 Prioritātes nosaukums

 Atbildīgās institūcījas, iesaistītās institūcijas

1

Tirgus uzraudzības sistēmas stiprināšana

Ekonomikas ministrija

2

Policijas administratīvās spējas stiprināšana cīņā ar eiru viltošanu, kā arī krāpšanu un viltojumiem bezskaidras naudas norēķinos

Iekšlietu ministrija

3

Imigrācijas lietu aprites, apstrādes un uzglabāšanas drošības paaugstināšana

Iekšlietu ministrija

4

Administratīvās spējas stiprināšana vīzu, migrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS) ieviešanā 

Iekšlietu ministrija

5

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras institucionālās spējas paaugstināšana

Vides ministrija

6

Tabakas monitoringa sistēma

Veselības ministrija

7

Valsts uzraudzības sistēmas stiprināšana, lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzības atbilstību Eiropas Savienības prasībām epidemioloģiskās drošības pasākumu, saimnieciskas vides faktoru un publisko pakalpojumu jomā

Veselības ministrija

8

Cilvēka vajadzībām paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles pastiprināšana

Pārtikas un veterinārais dienests,
Zemkopības ministrija

9

Muitas iestāžu sadarbības uzlabošana, kas pamatojas uz elektronisko datu apmaiņu

Valsts ieņēmumu dienests

10

Lauksaimniecības administrēšanas uzlabošana atbilstoši Kopējās lauksaimniecības politikas prasībām

Zemkopības ministrija

11

Tehnoloģiski neitrālas un efektīvas elektronisko saziņas līdzekļu uzraudzības nodrošināšana, lai veicinātu konkurenci, investīcijas un inovācijas

Nacionālā radio un televīzijas padome

12

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības plānošana

Valsts kanceleja

13

Politikas ietekmes novērtējums pirms (ex ante) un pēc (ex post) tās īstenošanas

Valsts kanceleja

14

Eiropas Savienības un valsts budžeta finanšu aizsardzība

Valsts kontrole

15

Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju projektēšanā

Ekonomikas ministrija

 

  • 19.05.2006. Phare vadības komiteja apstiprināja Latvijas 2006.gada Pārejas programmu ar 7 projektiem par kopējo summu 4,025 MEUR
  • 19.07.2005. Eiropas Komisijai tika nosūtīta apmaiņas vēstule, apstiprinot 118.PHARE vadības komitejas saskaņotos projektus (project fiche).

 

Projekta numurs

Projekta nosaukums (angļu valodā)

Dok.

2006/018-118-01-01

Strengthening the capacity of the State Police to implement the National Criminal Intelligence Model

pdf

2006/018-118-01-02

Strengthening administrative capacity in the area of visa issuance, migration and implementation of the Schengen information system (SIS II)

pdf

2006/018-118-01-03

Improvement of circulating, processing and safekeeping of immigration case files

pdf

2006/018-118-02-01

Protection of the European Union and state budget funds

pdf

2006/018-118-03-01

Capacity building of the State Hazardous Waste Management Agency

pdf

2006/018-118-04-01

Strengthening the Market Surveillance System

pdf

2006/018-118-05-01

Institution building facility

pdf