Sagatavots precizētais ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats

Atbilstoši Paziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas stratēģiskā ietekme uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, no 2020.gada 3.novembra līdz 2.decembrim notika ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana, savukārt 2020.gada 27.novembrī plkst. 10:00 notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiešsaistes videokonferences formātā MS Teams platformā.

Vides pārskata projekts tika nosūtīts atsauksmju sniegšanai Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 7.septembra vēstulē norādītajām institūcijām un organizācijām. Pavisam par vides pārskatu ir saņemtas atsauksmes no Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības un biedrības “Zaļā Brīvība”. Videokonferences laikā ir saņemts viens jautājums. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, to izvērtējumu, komentāriem un informācija par to ņemšanu vērā vai noraidīšanu sniegts Vides pārskata 4.pielikumā. Atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultāti ir iekļauti precizētajā dokumenta redakcijā.

Precizētais Vides pārskats ir atrodams šeit.