KM: Palielināts ES fondu finansējums kultūras un dabas mantojuma attīstīšanas projektiem

Otrdien, 15. janvārī, Ministru kabinetā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā ievieš Kultūras ministrijas pārziņā esošā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) specifiskā atbalsta mērķi kultūras un dabas mantojuma atjaunošanai (SAM 5.5.1.).

Ar grozījumiem Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 635 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”” tiks palielināts šī specifiskā atbalsta mērķa trešās atlases kārtas finansējums nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām, nodrošinot iespēju Liepājas un Jūrmalas pilsētas pašvaldībām īstenot ar kultūras un dabas mantojuma attīstīšanu saistītus projektus.

ERAF finansējums Liepājas pilsētas pašvaldībai 1 246 717 eiro apmērā un Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 994 331 eiro apmērā kultūras un dabas mantojuma attīstībai tika pārdalīts no 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

Piešķirto finansējumu Liepājas pilsētas pašvaldībā paredzēts ieguldīt piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstībai un pieejamības veicināšanai, kā arī kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē. Savukārt Jūrmalas pilsētas pašvaldība paredzējusi izveidot Ķemeru daudzfunkcionālā dabas izglītības centra pastāvīgo ekspozīciju un labiekārtot funkcionālo teritoriju.

Kopumā SAM 5.5.1. trešās atlases kārtas ietvaros kultūras un dabas mantojuma attīstības projektus īstenos nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības – Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Rīga, Valmiera, Ventspils, kā arī Liepāja un Jūrmala.

Papildus ar grozījumiem MK noteikumos tiek ieviesti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (turpmāk – Regula Nr. 1301/2013) 3. panta 1. punkta „e” apakšpunkta nosacījumi.

Šie regulas nosacījumi paredz, ka atbalstāmas ir maza mēroga investīcijas kultūras un dabas mantojuma objektos, tūrisma objektos un saistītajā infrastruktūrā. Investīcijas ir uzskatāmas par maza mēroga, ja ERAF ieguldījums darbībā nepārsniedz 10 000 000 eiro. Minēto robežvērtību paaugstina līdz 20 000 000 eiro, ja infrastruktūra ir uzskatāma par kultūras mantojumu 1972. gada UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 1. panta nozīmē.

 

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330254