CFLA: Nozīmīgu biotopu un sugu aizsardzībā no ES fondiem ieguldīs trīs miljonus eiro

Ar Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu trīs miljonu eiro apmērā Dabas aizsardzības pārvalde īstenos Eiropas Savienības (ES) fondu programmu ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar aizsargājamo teritoriju īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem – valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām, kā arī fiziskām personām – teritorijās, kur dzīvotņu aizsardzības līmenis nav pietiekošs, varēs veikt biotehniskus un hidrotehniskus darbus. Atbalsts tiks sniegts inženierbūvju, labiekārtojuma elementu un mazo arhitektūras formu izveidei un atjaunošanai, to projektēšanai, speciālistu atzinumu saņemšanai un projekta vadībai.

Paredzēts, ka projekta īstenošanas rezultātā 60% ES nozīmes biotopu un sugu būs nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, tai skaitā Natura 2000 tīkla un tam piegulošajās teritorijās, 13 800 ha platībā nodrošinot atbalsta pasākumus dzīvotņu aizsardzībai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā vērtīgo biotopu un sugu aizsardzībā no KF paredzēts ieguldīt 3 miljonus eiro, 529 411 eiro - no valsts budžeta.

Šis ES fondu atbalsts vides aizsardzībai paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa " Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" ietvaros.

Informācija par CFLA izsludināto projektu atlasi pieejama CFLA mājaslapā: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-4-3. Dabas aizsardzības pārvalde, kas ir uzaicinātais projekta iesniedzējs ierobežotajā projektu atlasē, iesniegumu KF finansējuma saņemšanai var iesniegt līdz š.g. 30. jūnijam.