Ieviešanas sistēmas nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Ilze Āboliņa

Direktores vietniece,
nodaļas vadītāja

Nodrošināt ES fondu vadības un kontroles  sistēmas izveidi, ieviešanu un uzlabošanu. Nodrošināt konsultāciju sniegšanu par ES fondu plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ES fondu ieviešanas jomā un vadības un kontroles sistēmas jautājumiem. Nodrošināt sadarbību attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas ārējiem auditiem un revīzijām, kā arī pētījumiem un izvērtējumiem un nodrošināt tajos minēto ieteikumu ieviešanas uzraudzību.

67095633

Ilze.Abolina@fm.gov.lv

Ineta Keiša

Nodaļas vadītājas vietniece

Nodrošināt un koordinēt ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda un Kohēzijas fonda 2004-2006.gada plānošanas perioda ietvaros veicamo kontroļu un pārbaužu veikšanai nepieciešamās metodoloģijas izstrādi un priekšlikumu izstrādi tās aktualizācijai un fondu ietvaros veicamo kontroļu un pārbaužu uzlabošanai, nodrošināt sadarbību attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas ārējiem auditiem un revīzijām. Nodrošināt EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas jautājumu risināšanu.

67083906

Ineta.Keisa@fm.gov.lv 

Sanita Auniņa

Vecākā eksperte

Kohēzijas fonda projektu kontroles jautājumi 2004.-2006.gada plānošanas periodā un ES fondu vadības un kontroles sistēmas jautājumi 2007.-2013.gada plānošanas periodā, tai skaitā nodrošināt ES fondu nepieciešamo metodoloģiju izstrādi un priekšlikumu izstrādi metodoloģiju aktualizācijai un fondu ietvaros veicamo kontroļu un pārbaužu uzlabošanai.

67095650

Sanita.Aunina@fm.gov.lv

Ojārs Daugavietis

Vecākais referents

Koordinēt un risināt jautājumus, kas saistīti ar ES fondu projektu neatbilstību sistēmu, ES fondu projektos konstatētajām neatbilstībām, kā arī neatbilstību ziņošanu Eiropas Komisijai un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam.

67095549

Ojars.Daugavietis@fm.gov.lv

Māris Kromāns

Vecākais eksperts

Izskatīt un analizēt 2007.-2013.gada plānošanas perioda Revīzijas iestādes sagatavotos ziņojumus un atzinumus, kā arī koordinēt un uzraudzīt Eiropas Komisijas un citu iestāžu veiktos sistēmas auditus. Nodrošināt auditu un pētījumu ieteikumu ieviešanu attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmu. Koordinēt priekšlikumus par uzlabojumiem ES fondu vadības un kontroles sistēmā un nodrošināt uzlabojumu ieviešanu.

67083858

 Maris.Kromans@fm.gov.lv

Ilze Melberga

Referente

Nodrošināt ES fondu uzraudzības departamenta lietvedību, cilvēkresursu jautājumus, arhivēšanu un sanāksmju organizēšanu.

67095643

 

Ilze.Melberga@fm.gov.lv

Antoņina Vīgrieze

Vecākā eksperte

Nodrošināt risku vadības procesa ieviešanu un uzturēšanu vadošajā iestādē un veikt ES fondu vadības un kontroles sistēmā identificēto risku vadības procesa koordinēšanu. Analizēt informāciju par ES fondu sistēmas un projektu ietvaros veiktajiem auditiem un pārbaudēm.

67083829

Antonina.Vigrieze@fm.gov.lv

Santa Lepere

Eksperte

Koordinēt grozījumu veikšanu sagatavotajā ES fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstā, analizēt informāciju par ES fondu sistēmas un projektu ietvaros veiktajiem auditiem un pārbaudēm.

67095529

Santa.Lepere@fm.gov.lv