Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 30.06.2022. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 30.06.2022.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.06.2022.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 22 489 087 20 016 359 89,0% 20 016 359 89,0% 20 016 359 89,0% 7 230 0,0% 3 503 848 15,6%
REACT EU ERAF 199 954 500 122 462 891 61,2% 88 362 010 44,2% 83 640 824 41,8% 7 534 487 3,8% 31 153 343 15,6%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 28 429 149 98,0% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 825 684 677 581 101,2% 672 350 605 99,4% 672 350 605 99,4% 474 276 893 70,1% 469 198 630 69,3%
KF 1 246 634 592 1 248 401 477 100,1% 1 141 218 524 91,5% 1 074 189 799 86,2% 726 332 435 58,3% 773 140 117 62,0%
ERAF 2 465 883 158 2 528 772 746 102,6% 2 497 703 107 101,3% 2 488 746 955 100,9% 1 915 156 710 77,7% 1 895 776 077 76,9%
Kopā visi fondi  4 640 676 801 4 633 341 201 99,8% 4 448 660 751 95,9% 4 367 954 689 94,1% 3 151 736 906 67,9% 3 201 782 655 69,0%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2022            
2021
2020
2019
2018
2017
2016  
2015