Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 30.09.2020. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 30.09.2020.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.09.2020.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 994 201

96,5%

29 010 639

100%

ESF  676 704 825 602 718 030 89,1% 602 633 831 89,1% 602 941 459 89,1% 309 951 938 45,8% 323 552 243 47,8%
KF 1 246 634 592 802 292 240 64,4% 763 484 793 61,2% 763 484 793 61,2% 553 235 165 44,4% 590 296 782 47,4%
ERAF 2 465 883 158 2 361 341 855 95,8% 2 247 160 354 91,1% 2 239 672 476 90,8% 1 388 645 649 56,3% 1 274 400 233 51,7%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 2 361 341 855 85,9% 3 642 289 125 82,4% 3 635 108 876 82,3% 2 279 826 953 51,6% 2 217 259 897 50,2%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020      
2019
2018
2017
2016  
2015