Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.08.2020. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.08.2020.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.08.2020.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 994 201

96,5%

29 010 639

100%

ESF  676 704 825 607 500 079 89,8% 607 419 276 89,8% 606 310 829 89,6% 303 433 775 44,8% 323 552 243 47,8%
KF 1 246 634 592 799 179 751 64,1% 763 615 345 61,3% 763 615 345 61,3% 549 172 296 44,1% 590 296 782 47,4%
ERAF 2 465 883 158 2 361 684 309 95,8% 2 244 712 459 91,0% 2 233 434 388 90,6% 1 369 872 907 55,6% 1 274 400 233 51,7%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 797 374 287 85,9% 3 644 757 227 82,5% 3 632 370 709 82,2% 2 250 473 179 50,9% 2 217 259 897 50,2%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020        
2019
2018
2017
2016  
2015