Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 30.09.2021. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 30.09.2021.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.09.2021.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 26 697 359 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 679 413 10,0%
REACT EU ERAF 237 371 000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 823 145 10,0%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 27 994 201 98,0% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 825 666 955 889 98,6% 666 955 889 98,6% 663 599 415 98,1% 386 154 132 58,8% 401 202 396 59,3%
KF 1 246 634 592 999 670 359 80,5% 866 048 432 69,7% 865 786 957 69,7% 644 546 780 52,6% 702 204 329 56,5%
ERAF 2 465 883 158 2 542 437 030 103,1% 2 484 979 817 100,8% 2 481 125 611 100,6% 1 668 685 652 70,3% 1 610 724 123 65,3%
Kopā visi fondi  4 682 301 573 4 238 073 425 90,5% 4 046 994 285 86,4% 4 039 522 129 86,3% 2 727 380 766 60,1% 2 769 644 045 59,2%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021      
2020
2019
2018
2017
2016  
2015